Algemene Leveringsvoorwaarden

 

 

VJ Lifestyle – Den Haag – 25-01-2022

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN van de eenmanszaak VJ Lifestyle, gevestigd en kantoorhoudend te Den Haag.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. de detailhandel: VJ Lifestyle, alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen. b. afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon waarmee de VJ Lifestyle een overeenkomst is aangegaan tot levering van goederen en/of diensten. c. overeenkomst: de overeenkomst die tussen VJ Lifestyle en de afnemer ontstaat door expliciete aanvaarding door de groothandel van aanbiedingen en/of orders.

Artikel 2 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en nakoming van alle tussen afnemer en de detailhandel en de aan haar gelieerde ondernemingen gesloten overeenkomsten 2. Algemene voorwaarden van contractspartijen en of derden zijn slechts van toepassing indien dat door de detailhandel uitdrukkelijk is aanvaard en schriftelijk bevestigd. 3. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door de afnemer slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door de detailhandel uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 4. De afnemer met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en de detailhandel VJ Lifestyle.

Artikel 3 Offertes 1. Alle offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 2. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Artikel 4 Producten

1. Informatie met betrekking tot samenstelling, kwaliteit en eigenschappen van de door de detailhandel geleverde producten geschiedt naar beste weten van de detailhandel, maar houdt geen enkele garantie in. 2. De detailhandel VJ Lifestyle heeft te allen tijde het recht om te bepalen dat daarvoor naar haar oordeel in aanmerking komen de producten slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 De overeenkomst

1. De overeenkomst bindt de groothandel pas na uitdrukkelijke aanvaarding. 2. Elke overeenkomst met de groothandel wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de afnemer op grond van door de groothandel in te winnen inlichtingen voldoende kredietwaardig blijkt. 3. De groothandel behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen/orders te weigeren. In een dergelijk geval zal de groothandel niet schadeplichtig zijn jegens afnemer.

Artikel 6 Prijzen

1. De opgegeven prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen, exclusief BTW. 2. De detailhandel is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst kostprijsverhogende elementen voordoen. Onder kostprijsverhogende elementen worden in ieder geval verstaan door leveranciers van de detailhandel berekende prijsstijgingen, verhoging van lonen, sociale lasten, belastingen of andere heffingen. 3. Indien de detailhandel op grond van het gestelde in het voorgaande lid overgaat tot verhoging van de prijs is de afnemer gerechtigd de opdracht te annuleren mits hij dat onmiddellijk nadat hij heeft kennisgenomen van de prijsverhoging schriftelijk kenbaar maakt aan de groothandel, en tegen vergoeding van de door de groothandel gemaakte directe kosten. Voor hetgeen in het kader van de geannuleerde opdracht is geleverd blijft afnemer de oorspronkelijk overeengekomen prijs verschuldigd.

Artikel 7 Levering

1. Levering vindt plaats op het opgegeven bezorgadres, tenzij een andere vorm van levering is overeengekomen. 2. Indien franco-levering overeengekomen wordt, bepaalt de groothandel de wijze van vervoer en de aard en wijze van aflevering en de kosten daarvan. 3. Indien een levering-in-magazijn overeengekomen wordt, geldt de mededeling dat de door de afnemer gekochte goederen voor vervoer gereed zijn als levering. Indien de afnemer de goederen niet binnen twee dagen na deze mededeling heeft afgehaald aan het door de groothandel opgegeven adres, is de groothandel gerechtigd de kosten voor opslag van de goederen bij de afnemer in rekening te brengen. Indien een gedeelte van de opdracht gereed is kan de groothandel naar keuze overgaan tot levering daarvan of wachten tot de gehele order gereed is. Ter zaken van de facturering zullen deelleveringen als zelfstandige overeenkomsten worden beschouwd. 4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijnen. Ook bij een overeengekomen fatale termijn is de groothandel pas in verzuim nadat de afnemer haar in gebreke heeft gesteld en een redelijke termijn gesteld heeft alsnog te leveren. 5. Het risico van de goederen gaat over op de afnemer op het moment van de overeengekomen vorm van levering.

Artikel 8 Overmacht

1. Indien door overmacht aan de zijde van de groothandel de uitvoering van de overeenkomst met meer dan vier weken vertraagd wordt, zijn zowel de groothandel als de afnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden. De groothandel kan in dat geval, in afwijking van art. 7.5, slechts aanspraak maken op vergoeding van de door haar gemaakte kosten. 2. Indien de overmacht intreedt terwijl reeds ten dele uitvoering is gegeven aan de overeenkomst, is de groothandel gerechtigd betaling te vorderen van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst. 3. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke van de wil van de groothandel onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds mede begrepen oorlog, oorlogsgevaar, oproer, staking, overheidsmaatregelen, brand, gebrek aan grondstoffen, defecten aan machines, transportmoeilijkheden en niet tijdige levering door leveranciers van de groothandel. 4. Indien de groothandel op grond van overmacht overgaat tot ontbinding van de overeenkomst is zij niet gehouden tot het vergoeden van schade aan afnemer.

Artikel 9 Reclame

1. De afnemer is verplicht om de goederen onmiddellijk na levering deugdelijk te controleren op gebreken. Onder gebreken worden niet begrepen geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in onder meer hoeveelheid, kwaliteit, kleur of gewicht. 2. Reclames op leveranties van al onze producten dienen binnen 24 uur na levering van die goederen schriftelijk aan de groothandel te geschieden. Indien de afnemer niet binnen de toepasselijke termijn heeft gereclameerd dan wordt hij geacht in te stemmen met de staat waarin de goederen zijn geleverd en vervalt ieder recht op reclame. 3. Na geregistreerde ontvangst van de klacht stelt de groothandel zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De afnemer dient de groothandel bij dit onderzoek behulpzaam te zijn. 4. In geval van een gerechtvaardigde reclame zal de groothandel de keuze hebben om: a. de goederen terug te nemen en te vervangen, of; b. de koopovereenkomst te ontbinden, of; c. een redelijke vermindering van de verkoopprijs te crediteren. Terugzending van de goederen geschiedt voor rekening en risico van de afnemer en is slechts mogelijk nadat de groothandel daarmee heeft ingestemd. 5. Reclames geven de afnemer nimmer het recht om de overeenkomst te ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan de afnemer aanspraak maken op schadevergoeding.

Artikel 10 Emballage

1. Emballage wordt door de groothandel niet in rekening gebracht, tenzij ander overeengekomen. 2. Voor op kosten van de afnemer aan de groothandel geretourneerde emballage ontvangt afnemer een creditfactuur gelijk aan de in rekening gebrachte kostprijs, tenzij de terug ontvangen emballage in minder goede staat verkeert dan waarin deze aan afnemer werd geleverd, in welk geval een in redelijkheid vast te stellen lager bedrag wordt gecrediteerd. Uitsluitend door de groothandel geleverde emballage kan geretourneerd worden.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

1. De groothandel behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde goederen totdat al haar vorderingen op afnemer terzake van de door de groothandel ingevolge de betreffende overeenkomst aan afnemer geleverde goederen volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit tot vorderingen terzake van tekortschieten van de kant van afnemers in de nakoming van de betreffende overeenkomst. 2. De groothandel is gerechtigd om wanneer afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn in het voorgaande lid bedoelde verplichtingen, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde doch bij afnemer aanwezige goederen terstond en zonder voorafgaande ingebrekestelling terug te nemen. Indien de groothandel gebruik maakt van haar recht tot terugneming wordt de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of voor een evenredig deel ontbonden onverminderd het recht van de groothandel op vergoeding van schade en kosten. 3. Indien de afnemer nog onder het eigendomsvoorbehoud van de groothandel vallende goederen aan derden heeft verkocht en geleverd, dan treedt de vordering van de afnemer op de derde in de plaats van de eigendom en wordt die vordering geacht door de afnemer op voorhand aan de groothandel te zijn gecedeerd. De afnemer is verplicht om aan de derde van deze cessie mededeling te doen.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

1. De groothandel is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interessen, welke voor afnemer mochten ontstaan als gevolg van daden of nalatigheden van de groothandel, van personen in dienst van de groothandel of door de groothandel ingeschakelde derden, tenzij sprake is van grove schuld. Aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade is steeds uitgesloten. 2. De aansprakelijkheid van de groothandel blijft in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de geleverde goederen waarop de aansprakelijkheidsstelling betrekking heeft. 3. Indien de groothandel terzake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met afnemer c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde  aansprakelijk wordt gesteld is afnemer gehouden haar ter zake volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan die derde moet voldoen.

Artikel 13 Opschorting/ontbinding

1. Onverminderd de in de Wet genoemde gevallen heeft de groothandel indien afnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, het recht om zonder ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste drie maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat de groothandel tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan de groothandel verder toekomende rechten. 2. Het recht van de groothandel tot opschorting dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding geldt tevens wanneer ernstig moet worden betwijfeld of afnemer in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens de groothandel na te komen alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie, overdracht van het bedrijf van afnemer en voorts in het geval goederen van afnemer in beslag worden genomen, dan wel afnemer onder curatele wordt gesteld of op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. 3. Afnemer is slechts bevoegd de voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting op te schorten. De mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst tussen de groothandel en de afnemer op grond van artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 14 Betaling

1. Betaling dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden zonder aftrek of verrekening. Ingeval van niet tijdige betaling is afnemer in verzuim zonder dat voorafgaand ingebrekestelling door de groothandel vereist is. 2. De groothandel is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd de afnemer te verplichten om zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan de groothandel te betalen bedragen. 4. Ingeval van niet tijdige betaling is de afnemer gehouden tot volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met rente zulks met een minimum van € 250,=. 5. De door afnemer gedane betalingen worden eerst verrekend met eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens met opeisbare facturen die het langst openstaan.

Artikel 15 Toepasselijk recht

1. Alle geschillen welke verband houden met een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel dan wel ten dele van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, dienen te worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Arnhem. De groothandel behoudt echter de bevoegdheid de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de Wet bevoegde rechter. 2. Op overeenkomsten, algemene voorwaarden en iedere nadere overeenkomst, alsmede op geschillen voortvloeiend hieruit is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Slotbepaling

Indien één of meer bepalingen van de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zal die overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen, welke nietig zijn dan wel niet rechtsgeldig worden, overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die doel en strekking van de nietige of vernietigbare bepaling zoveel mogelijk benaderen.